Новини

Вечер на ромския фолклор

Обучение в гр. Перник по проекта "Всеки ученик ще бъде отличник"

Коледна изложба

Процедура за подбор на образователен медиатор по проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех" по ОП НОИР

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"