Коледна изложба

Коледна изложба

Коледна изложба

Коледна изложба на групата за приложно изкуство "И аз мога" по проект Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ с ръководител Антоанета Веселинова.

 

 

 

 

 

 

-