LET’S CARE

LET’S CARE

LET’S CARE

https://letscareproject.eu/ 

https://www.kite-kait.space/

Сигурните връзки на привързаност играят важна защитна роля срещу предаването на социално изключване между поколенията не само в ранните етапи, но и на всички училищни нива. LET’S CARE има за цел да разбере цялостно и да подобри измерението на грижата за образователното включване и училищния успех.

Основната цел на проекта е да идентифицира най-важните причини, засягащи чувството за сигурност на учениците като първопричина за слаби постижения, изоставане и отпадане от училище на 4 различни (естествени) нива: индивидуално, релационно (чрез свързване), обществено и политическо. LET’S CARE ще създаде теоретична и практическа рамка за насърчаване на сигурност и грижовност в ученето, преподаването, в училищата и в образованието на всяко ниво като подход за прекъсване на веригата на предаване на образователно и социално изключване от поколение на поколение.

Този подход ще генерира приобщаващи и грижовни, свързващи практики в училище, които ще бъдат преведени в инструменти, препоръки и насоки за действие от началното  до средните училища и училищата с втори шанс.

 В хода на проекта ще бъдат изпълнени многостепенни, многоетапни и междусекторни изследвания, в различни европейски образователни контексти, включително 120 училища, 18 000 ученици и 2 400 учители от 6 европейски държави в 4 училищни етапа, със специално внимание към учащите в много неравностойно положение. LET'S CARE, подкрепен от експертен консорциум, ще приложи многопластов методологичен подход, включително механизми за съвместно създаване, и ще преведе резултатите от изследванията в политическия подход, чрез формулиране на нови препоръки за политики, основани на доказателства, повишаване на осведомеността относно сигурни и грижовни училища , борба със социалното изключване на децата и учениците по принцип  и особено тези  в неравностойно положение.