Проект "Out of the net"

Проект "Out of the net"

Проект "Out of the net"

„Извън мрежата“ е стратегическо партньорство, което има за цел да предотврати преждевременното напускане на училище чрез нова педагогическа методология, разработена върху силни и иновативни социално-психо-педагогически основи за справяне с нов проблем, изправен пред обществото: синдром на Хикикомори. Все повече ученици напускат училище не поради обучителни затруднения, а поради емоционални, комуникативни и поведенчески проблеми. Социалното отчуждение на хикикомори е многофакторно и често е свързано с възприемана неспособност за справяне с пряко социално взаимодействие. Както е идентифицирано от изследователите, оттеглянето е постепенно и е свързано с възприемания социален натиск към асимилиране на определени повърхностни ценности. „Извън мрежата“ има за цел да предотврати социалното отчуждение, създавайки модел за многоизмерна образователна интервенция, включващ всички социални агенции: училища, извънучилищни дейности и семейства. Превенцията трябва да започне през началния училищен период, в годините, в които се развиват личността и социалните способности, за да се поддържа израстването на децата. Проектът има за цел да обучи учители в използването на стратегии за преподаване, които дават възможност на социалните умения на техните ученици на възраст от 8 до 13 години. „Извън мрежата“ иска да предотврати социалното оттегляне чрез социално-психо-педагогически метод, насърчаващ груповите взаимодействия в реалния живот , създаване на релационна среда, в която всеки може да изрази личния си потенциал и да развие социални умения. Тези процеси ще бъдат подпомогнати от психолози, учители, експерти, а дейностите ще се провеждат с иновативни инструменти, като изкуство във всяко измерение, роботика и непрекъснато стимулиране на себеопознаването.
По този начин основните цели на „Извън мрежата“ са:
а) Разработване на образователна интервенция за осъзнато използване на интернет и за превенция на синдрома на Хикикомори и социалното отчуждение чрез творчески и социализиращи артистични и
роботизирани дейности
б) Обучение на учители и педагозите да идентифицират първите сигнали за социално отчуждение и да се намесят, за да ресоциализират децата
в) Споделят добри практики за овластяване на социалните умения и интереси като начин за предотвратяване на синдрома на Хикикомори
г) Създават образователна общност чрез съюза на училището , семейства и асоциации
д) Разработване на международна мрежа от образователни институции, ангажирани да предотвратяват социалното оттегляне чрез творчески развлекателни дейности и ангажиране на образователната общност