Новини

XIV Детски ромски фестивал "Отворено сърце", гр. Велико Търново

Ученици от НУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Раждавица участваха в XIV-тия Детски ромски фестивал „Отворено сърце“.

Научи повече

Празник на НУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Раждавица, отбеляза своя патронен празник с тържествен концерт, състоял се в Народно читалище "Васил Левски", град Кюстендил.

Научи повече

Празничен концерт

Тържествен концерт на групата за музикално-танцови изкуства "Магията на музиката" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Научи повече

Великденска изложба

Великденска изложба по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече

Вечер на ромския фолклор

Вечер на ромския фолклор по проект Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече